รู้ยัง ? ประกันก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้


ในปัจจุบันถ้านึกถึงการลดหย่อนภาษีหลายคนคงจะนึกถึงการลงทุนใน LTF หรือ RTF เท่านั้นแต่ความจริงแล้วประกันก็สามารถนำมารถหย่อนภาษีได้เหมือนกัน ซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรยินยอมให้ผู้มีรายได้สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี บทความนี้จึงจะมาแนะนำชนิดของประกันที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้น

ประกันที่สามารถลดหย่อนภาษีได้นั้น มีทั้งหมด 3 กลุ่ม

      • ประกันชีวิต (แบบปกติ)
      • ประกันสุขภาพ
      • ประกันชีวิตแบบพิเศษ

ประกันชีวิต (แบบปกติ)

1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life)

เป็นประกันชีวิตประเภทที่เน้นความคุ้มครองระยะยาว โดยเราต้องจ่ายเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ให้ความคุ้มครองเราตลอดชีพ หรือจนถึงอายุ 90 ปี หรือตามที่สัญญากำหนด ประกันชีวิตในกลุ่มนี้จะไม่มีเงินคืนระหว่างสัญญา หรือถ้ามีก็จะมีแต่การจ่ายปัน ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนความมั่นคงให้กับบุคคลในครอบครัว

เงินปันผล คือ เงินที่บริษัทประกันปันผล จากผลประกอบการที่บริษัทนำเบี้ยประกันของเราไปลงทุน ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่แน่นอน

2. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term)

เป็นประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองระยะสั้น โดยเราสามารถเลือกช่วงเวลาในการจ่ายเบี้ยและรับความคุ้มครองได้เอง มีข้อดีคือเบี้ยประกันภัยที่มีราคาถูก แต่เป็นการจ่าย “เบี้ยทิ้ง” ในลักษณะปีต่อปี ไม่สามารถเวนคืนหรือมีมูลค่าเงินสดได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกเน้นความคุ้มครองชีวิตโดยที่สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองได้เอง และมีจำนวนเงินในการทำประกันที่จำกัด

3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment)

เป็นประกันที่ผสมระหว่างการคุ้มครองดูแลและการออมทรัพย์ โดยบริษัทจะจ่ายตามทุนประกันให้กับผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตในระหว่างที่สัญญามีผลบังคับ และจะจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันตามสัญญาเมื่อผู้เอาประกันอยู่ครบสัญญา

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงินแบบปลอดความเสี่ยง ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน พร้อมกับได้รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเติมอีกระดับหนึ่ง

4. ประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuity)

เป็นประกันชีวิตที่ออมเงินเพื่อการเกษียณโดยเฉพาะ โดยจะต้องออมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้เงินคืนเป็นรายปีในทุกปีตั้งแต่กำหนดเกษียณไปจนถึงอายุตามที่สัญญากำหนด ประกันประเภทนี้คล้ายกับประกันสะสมทรัพย์ แต่จะมีผลตอบแทนสูงกว่า

เหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณ สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น

ประกันสุขภาพ

เป็นประกันที่จะจ่ายผลประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลตามที่เกิดขึ้นจริง และหรือตามวงเงินความคุ้มครองไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เสียเงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากจากเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถกำหนดหรือล่วงรู้ก่อนได้

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้เบิกได้มากสุดถึง 100,000 บาท ข้อดีคือเบิกตามจริงจากโรงพยาบาลเอกชนได้ฟรี  และถ้าหากนอนโรงพยาบาลจะมีเงินชดเชยรายวัน วันละ 2,000 บาท สุดท้ายถ้าตายด้วยอุบัติเหตุ ครอบครัวจะได้เงิน 5,000,000 บาท

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย