ภาพกิจกรรมต่างๆ Money Expo 2019


ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารธนชาต

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

บมจ.อีซี่ บาย (Umay+)

บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (dip)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME BANK)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง (สบน.)

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

บมจ.ไทยประกันชีวิต

บมจ.ทิพยประกันภัย และ บมจ.ทิพยประกันชีวิต

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต


สำนักงาน คปภ.

บมจ.กรุงไทย-แอคซ่า ประกันชีวิต

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

บมจ.วิริยะประกันภัย

บมจ.ซิกน่าประกันภัย

บมจ.เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย