โครงการค้ำประกันสินเชื่อตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564


สินเชื่อ

สินเชื่อ SME

โครงการค้ำประกันสินเชื่อตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
จุดเด่น
 • เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อตามพระราชกำหนดฯ (บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน ทุกรายที่ได้รับสินเชื่อผ่าน พ.ร.ก.ฟื้นฟู)
 • วงเงินโครงการ 250,000 ลบ. (เฟสแรก 100,000 ลบ.)
 • ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ ร้อยละ 1.75 ต่อปี (รัฐบาลสนับสนุนค่าธรรมเนียม ปีที่ 3-7 รวมร้อยละ 3.5 ต่อปี)
 • วงเงินค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 150 ลบ. ต่อราย ต่อสถาบันการเงิน
 • ค้ำประกันไม่เกิน 10 ปี
 • ค่าธรรมเนียมที่ได้รับการยกเว้น
 • ค่าดำเนินการค้ำประกัน 500 บาทต่อการออกหนังสือค้ำประกัน 1 ฉบับ
 • สิ้นสุดรับคำขอวันที่ 9 ตุลาคม 2566
กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs
 • เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ
 • ปีที่ 1 – ปีที่ 2 : ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ ร้อยละ 1.75 ต่อปี
 • ปีที่ 3 – ปีที่ 6 : ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ ร้อยละ 1 ต่อปี
 • ปีที่ 7 : ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ ร้อยละ 1.25 ต่อปี
 • ปีที่ 8 – ปีที่ 10 : ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ ร้อยละ 1.75 ต่อปี
คุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs
 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในไทย มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 • มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงิน ณ 28 ก.พ. 64 ไม่เกิน 500 ลบ. หรือไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงิน
 • ไม่เป็น NPL ก่อน 31 ธ.ค. 62
 • ไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้)
 • ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของ บสย.

ข้อมูลโปรโมชั่นอื่นๆ

ข้อมูลสำคัญสำหรับงานกรุงเทพ


ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย