รวมโปรโมชั่นเด่น “การลงทุน” ในงาน Money Expo Korat 2018


รวมโปรโมชั่นเด่น “การลงทุน” หลากหลายประเภท จากสถาบันการเงิน บริษัทประกัน ในงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 12

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดบัญชีหุ้น

รับกระเป๋า SET #investnow
พิเศษสำหรับ ผู้ลงทุนเปิดบัญชีออมหุ้นรายเดือน ลงทุนแบบสม่ำเสมอรับ

   • กระเป๋า DCA #investnow
   • The mall gift voucher 100 บาท (จำกัด 100 ท่านแรกต่อวัน)

เปิดบัญชีอนุพันธ์

รับร่ม TFEX พิเศษ สำหรับผู้ลงทุนหน้าใหม่เปิดบัญชีอนุพันธ์ The mall gift voucher 100 บาท (จำกัด 100 ท่านแรกต่อวัน)

ลงทุนในกองทุนรวม

รับ กระเป๋ากองทุนรวม  รับเพิ่ม ! ผ้าขนหนู #investnow เมื่อลงทุนกองทุนรวมแบบสม่ำเสมอ

ขอสงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณ 1 ชิ้นต่อ 1 ท่านตลอดงาน/ ทุกโปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามรายละเอียดที่บูธภายในงาน

 ธนาคารกรุงเทพ

บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

มั่นใจกับการเริ่มต้นลงทุนด้วยการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง พิเศษเฉพาะลูกค้าในงาน
รับฟรี Audio CD “ออมหมื่นให้ได้ล้าน” มูลค่า 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ที่บูธธนาคารกรุงเทพ และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพเพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (ATS)

คำเตือน

   • ธนาคารเป็นผู้ให้บริการแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีและการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
   • เงื่อนไขส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง กำหนด
   • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน
    สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง หรือโทร. 0 2618 1100

กองทุนเปิดบัวหลวง

กองทุนบัวหลวง มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ ผลตอบแทนที่ดี สม่ำเสมอ เป็นที่ประจักษ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของไทยที่ได้รับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards ประเภท บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม-หุ้นภายในประเทศ 3 ปีซ้อน (2558-2560) จากบริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พิเศษ เมื่อลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/ LTF ภายในงาน รับฟรี กระเป๋า Carnival Bag (1 ใบ/ท่าน) มูลค่า 200 บาท เมื่อมียอดลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/ LTF ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน ทั้งนี้ผู้ลงทุน สามารถรวมยอดลงทุนเปิดบัวหลวง RMF/ LTF ของตนเองเข้าด้วยกันได้ โดยผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ 1 ชิ้นเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลากหลายทางเลือกจาก กองทุนบัวหลวง RMF/LTF
นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวง ระดับความเสี่ยง
ตลาดเงิน มันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ 2
ตราสารหนี้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 4
ผสม หุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ

เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

5
หุ้น

ปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ

สริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

Small-Mid Cop เพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ

หุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

หุ้นระยะยาว 75/25

หุ้นระยะยาว

6
หมวดอุตสาหกรรม โกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 7
ทองคำ โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 8

คำเตือน

   • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
   • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน  เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/LTF รวมถึงเงื่อนไขการลงทุนและผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งเปิดเผยตามเอกสารหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และเอกสารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันและค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ หรือผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
   • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
   • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือโทร.1333  www.bangkokbank.com

บลจ.บัวหลวง หรือโทร.0 2674 6488 กด 8  www.bblam.co.th

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

หลักทรัพย์กรุงศรี

ให้บริการโดย บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี

   • ปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมเอกสารครบถ้วนภายในงานรับทันทีกระเป๋า Krungsri Securities
   • เปิดบัญชีประเภท Credit Balance และได้รับอนุมัติรับฟรีบัตร Starbucks มูลค่า 200 ใบ

กองทุนรวม

ให้บริการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการ

   • 50,000 – 99,999 บาท รับทันที Stationary Box Set
   • ทุกๆ 100,000 บาท รับทันที บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 100 บาท

 ธนาคารไทยพาณิชย์

กองทุน

พิเศษ ! เมื่อลงทุนกองทุน SCBLTF/ SCBRMF/ SCBSFFPLUS-B/ SCBAEM/ SCBPOP/ SCBROBO/ SCBSE/ SCBDIGI/ SCBPLUS ภายในงาน

   • รับทันที! กระเป๋าผ้า Esprit มูลค่า 190 บาท เมื่อลงทุนกองทุน 100,000 – 199,999 บาท
   • รับทันที! หมอนผ้าห่ม อิงทรัพย์ มูลค่า 390 บาท เมื่อลงทุนกองทุน 200,000 – 499,999 บาท
   • รับทันที! ชุดเซตคืนความสุข (หมอนอิงทรัพย์ และ กระเป๋า) มูลค่า 890 บาท เมื่อลงทุนกองทุน 500,000 บาทขึ้นไป

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ของกำนัลสำหรับลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 ชิ้น ของกำนัลที่ได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ท่านซื้อกองทุน LTF/RMF และได้รับของกำนัลภายในงานแล้ว บลจ.ไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำมูลค่าของกำนัลที่ลูกค้าได้รับนั้นไปหักจากโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ บลจ.ไทยพาณิชย์/ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อให้มูลค่าของกำนัลรวมไม่เกินจากที่หน่วยงานทางการกำหนด

 ธนาคารทีเอ็มบี

TMB Advisory

บริการที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

   • เลือกได้มากกว่า…ด้วยกองทุนตัวท็อปจาก 8 บลจ.ชั้นนำ ครบในที่เดียว
   • มั่นใจได้มากขึ้น … ด้วยคำแนะนำจัดสัดส่วนพอร์ตการลงทุนตามสภาวะตลาด
   • เข้าถึงได้ง่ายกว่า … ด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้หลากหลายช่องทาง ง่าย สะดวก ฟรี ไม่มีข้อผูกมัด

ปรึกษา หรือซื้อ-ขายกองทุน โทร 1558 กด #9 ดูอินไซต์กองทุนตัวท็อปผ่าน TMB Advisory Website อัพเดทข่าวสารได้ทุกวันผ่าน Line@TMBadvisory ซื้อ-ขายกองทุนและติดตามความเคลื่อนไหวการลงทุน ผ่าน TMB TOUCH Mobile Application
ปรึกษา หรือซื้อ-ขายกองทุน โทร 1558 กด #9

***รายละเอียดเพิ่มเติม

   • โปรโมชั่นนี้สำหรับงาน Money Expo Korat 2018 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
   • บริการ / ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ลูกค้าสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ที่บูธ TMB ในวันงาน
   • ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดสามารถรับของสมนาคุณได้ภายในวันงาน
   • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

อ่านต่อ