ผู้โชคดีจากกิจกรรมธุรกรรมนำโชค มหกรรมการเงินหาดใหญ่ แจกใหญ่


รางวัลที่ 1 Samsung Galaxy Note 8 จำนวน 1 รางวัล

คุณธนมน ธนวัฒน์วรากร

รางวัลที่ 2 บัตรแรบบิท รุ่น Money Expo มูลค่า 300 บาท จำนวน 10 รางวัล
 1. เจริญ ลิ่วชิรากรณ์
 2. ชญาณ์พิมพ์  บิลยีหลี
 3. จินดา โหละประธาน
 4. แต่เเฮ่เราะ  บาเหะ
 5. ศศิธร สกุลจตุพร
 6. โชติพัฒน์  กิตติ์ธนาณัช
 7. นิภาภัทร ชีวศรีรุ่งเรือง
 8. อดิศักดิ์ หัดหมัน
 9. อรทัย รุจิระกรกุล
 10. สมชัย  แซ่ลี้
รางวัลที่ 3 บัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งเครือเมเจอร์ มูลค่า 280 บาท จำนวน 20 รางวัล
 1. เรณู แซ่ลี้
 2. ธนารักษ์ อนุวรรค
 3. สุวรรณชัย ว่องสาโรจน์
 4. ประยูร ไพบูลย์สมบัติ
 5. อมรศักดิ์ ชยาภิวัฒน์
 6. ชัยพัส รัตนเลิศนภาวงศ์
 7. ลักขณา  สรัสสมิต
 8. สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช
 9. ขวัญเสด็จ วังศิริไพศาล
 10. ณัฐพล ลี้สกุลพิศุทธิ์
 11. กรกช อินสะโร
 12. สมศักดิ์ จงศรีรัตนกุล
 13. ธำรงค์ศักดิ์ สีมโนราช
 14. สิรดนัย บุญรัตน์
 15. นันทิดา สงค์ช่วย
 16. มุกดา ชัยวิริยะวงศ์
 17. ธัญลักษณ์ คงฤทธิ์
 18. เยาวลักษณ์ แซ่อึ้ง
 19. เศรษฐนันท์ มุสิกเกษม
 20. คณิศ ถิรารางค์กูล
*หมายเหตุ*
 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ทางผู้จัดงานฯ จะติดต่อกลับไปให้มารับของรางวัล
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 2 และ 3 ทางผู้จัดงานฯ จะจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้
 4. สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
อ่านต่อ