เอกสารสำหรับทำธุรกรรมในงานมหกรรมการเงิน


เอกสารสำหรับขอสินเชื่อ

สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะขอคู่สมรส แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน (ทุกบ้านเท่าขนาดจริง)
 • เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการกู้ (ถ้ามี)
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน หรือ สำเนาทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ หรือ สำเนาบัญชีรายรับ
 • รายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาภาษีเงินได้ (ภ.พ. 30)
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะขอคู่สมรส แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน (ทุกบ้านเท่าขนาดจริง)
 • เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการกู้ (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับประกันชีวิต

 • ใบคำขอเอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยงวดแรก
 • สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายกองทุน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

เอกสารสำหรับประกันรถยนต์

 • สำเนาทะเบียนรถยนต์
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้ขับขี่
 • ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ (ถ้ามี)

หมายเหตุ 
อาจมีเอกสารที่ทางสถาบันการเงิน บริษัทประกัน อื่น ๆ ขอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ควรสอบถามรายละเอียดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันให้ครบถ้วน

และเพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินภายในงาน Money expo ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วทันใจ ผู้เข้าร่วมงานควรเตรียมตัวให้พร้อมโดย ถ่ายเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบรับรองเงินเดือน หรือ Statement มาให้เรียบร้อยและควรจะถ่ายสำเนามาในจำนวนที่มากพอสำหรับการใช้บริการ กับสถาบันการเงินต่าง ๆ

เพราะหากมาถ่ายเอกสารภายในงานอาจจะไม่ได้รับความสะดวก เกิดความล่าช้า และบางครั้งเกิดความสูญหายของเอกสาร เนื่องจากมีผู้เข้ามาทำบริการทางการเงินภายในงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ควรเตรียมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบริการที่ต้องการใช้บริการกับสถาบันการเงิน เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบผลประโยชน์ของแต่ละสถาบันการเงินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับตัวเอง

อ่านต่อ

What's Your Reaction?

Rich Rich
0
Rich
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Funny Funny
0
Funny
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Love Love
0
Love
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Dislike Dislike
0
Dislike
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Poor Poor
0
Poor
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.