เอกสารสำหรับทำธุรกรรมในงานมหกรรมการเงิน


เอกสารขอสินเชื่อจากธนาคาร สถาบันการเงิน

สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด (ต้นฉบับ) และหนังสือรับรองเงินเดือนที่บอกวันที่ เริ่มงานและตำแหน่งหน้าที่
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือเอกสารแสดงเงินออมย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรสแล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน (ทุกหน้าเท่าฉบับจริง)
 • เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการขอกู้ (ถ้ามี)
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/SME
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนหรือสำเนาทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ หรือสำเนาบัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือนหรือสำเนาภาษีเงินได้ (ภ.พ. 30)
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรสแล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน (ทุกหน้าเท่าฉบับจริง)
 • เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการขอกู้ (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับการซื้อประกันชีวิต

 • ใบคำขอเอาประกันภัยที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
 • เบี้ยประกันภัยงวดแรก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
 • ผลตรวจสุขภาพและเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรผู้เสียภาษีอากร
 • statement หรือบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายกองทุน

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กองทุน
 • สำเนาสมุดบัญชีชื่อตรงตามชื่อที่ใช้ในการเปิดบัญชี

เอกสารสำหรับประกันรถยนต์

 • สำเนาทะเบียนรถยนต์
 • ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้ขับขี่

หมายเหตุ 
อาจมีเอกสารที่ทางสถาบันการเงิน บริษัทประกัน อื่น ๆ ขอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ควรสอบถามรายละเอียดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันให้ครบถ้วน

และเพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินภายในงาน Money expo ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วทันใจ ผู้เข้าร่วมงานควรเตรียมตัวให้พร้อมโดย ถ่ายเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบรับรองเงินเดือน หรือ Statement มาให้เรียบร้อยและควรจะถ่ายสำเนามาในจำนวนที่มากพอสำหรับการใช้บริการ กับสถาบันการเงินต่าง ๆ

เพราะหากมาถ่ายเอกสารภายในงานอาจจะไม่ได้รับความสะดวก เกิดความล่าช้า และบางครั้งเกิดความสูญหายของเอกสาร เนื่องจากมีผู้เข้ามาทำบริการทางการเงินภายในงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ควรเตรียมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบริการที่ต้องการใช้บริการกับสถาบันการเงิน เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบผลประโยชน์ของแต่ละสถาบันการเงินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับตัวเอง

อ่านต่อ