รวมโปรโมชั่น “การลงทุน” ในงาน Money Expo Chiangmai 2018


การลงทุนเป็นหนทางสู่ความมั่งคั่งในชีวิต เราจึงได้รวมโปรโมชั่น”การลงทุน” จากหลากหลายสถาบันการเงินภายในงานในงาน Money Expo Chiangmai 2018 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 มาให้ทุกท่านได้เลือกชมเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ผู้ที่สนใจสามารถมาพบกันได้ที่ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 ธนาคารกรุงเทพ

กองทุนเปิดบัวหลวง

กองทุนบัวหลวง มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ ผลตอบแทนที่ดี สม่ำเสมอ เป็นที่ประจักษ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของไทยที่ได้รับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards ประเภท บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม-หุ้นภายในประเทศ 3 ปีซ้อน (2558-2560) จากบริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พิเศษ เมื่อลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF / LTF ภายในงาน รับฟรี กระเป๋า Carnival Bag (1 ใบ/ท่าน) มูลค่า 200 บาท
เมื่อมียอดลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน
ทั้งนี้ผู้ลงทุน สามารถรวมยอดลงทุนเปิดบัวหลวง RMF / LTF ของตนเองเข้าด้วยกันได้ โดยผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ 1 ชิ้นเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำเตือน :

   • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
   • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/LTF รวมถึงเงื่อนไขการลงทุนและผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งเปิดเผยตามเอกสารหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และเอกสารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันและค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ หรือผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
   • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
   • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือโทร.1333 www.bangkokbank.com บลจ.บัวหลวง หรือโทร.0 2674 6488 กด 8  www.bblam.co.th

บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย

ทรัพย์สินพร้อมขายทำเลดี…ในราคาสุดพิเศษ
รับดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขายภายในงาน ฟรี ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ
รับฟรี กระเป๋า Blue Bag 1 ใบ มูลค่า 390 บาท เมื่อจองซื้อทรัพย์ภายในงาน

บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์   

มั่นใจกับการเริ่มต้นลงทุนด้วยการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

พิเศษ เฉพาะลูกค้าในงาน
รับฟรี Audio CD “ออมหมื่นให้ได้ล้าน” มูลค่า 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ที่บูธธนาคารกรุงเทพ และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพเพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (ATS)

คำเตือน :

   • ธนาคารเป็นผู้ให้บริการแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีและการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
   • เงื่อนไขส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง กำหนด
   • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง หรือโทร. 0 2618 1100


 ธนาคารกรุงไทย

กองทุนรวม

เริ่มต้นการลุงทุนกับกองทุนรวม บลจ.กรุงไทย พร้อมรับของสมนาคุณมากมาย

   • 200,000 บาทขึ้นไป รับกระบอกน้ำร้อน – เย็น แบบพกพา
   • 400,000 บาทขึ้นไป รับ Power Bank
   • 600,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเป้ อเนกประสงค์

หมายเหตุ :

   • โปรโมชั่นดังกล่าวไม่รวมกับ KTSS / KTSV / KTPLUS / RMF / LTF / KTFIX – 1Y3Y / FIF [Feeder Fund] และกองทุนรวมต่างประเทศ
   • โปโมชั่นดังกล่าว สำหรับผู้ซื้อกองทุนภายในงานเท่านั้น จำกัดสิทธิ์การรรับของชำร่วย 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์
   • เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

วางหมากการลงทุนตามผลลัพธ์ที่คาดหลังกองทุน มั่ง มีศรี สุข

กองทุนนี้เป็นอย่างไร ?

   • เน้นการลงทุนแบบ Asset Allocation หรือจัดสรรเงิรลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
   • ลงทุนแบบ Fund of funds ภายใต้บริษัทจัดการกองทุนปละจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
   • มีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหลังให้ผลประกอบการสูงดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนนี้เหมาะกับใคร ?

   • นักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุน และต้องการได้รับผลตอบแทนสอดคล้องกับความเสี่ยงที่รับได้ในระยะยาว
   • นักลงทุนที่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของตลาด และไม่ต้องการปรับพอร์ตบ่อย ๆ
   • นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง
กองทุน มั่ง (KTMUNG) มี (KTMEE) ศรี (KTSRI) สุข (KTSUK)
ดัชนีชี้วัด* 9% 7% 5% 3%
ผลตอบแทน สูงสุด สูง ดี สม่ำเสมอแต่ไม่มาก
ความผันผวน สูงสุด สูง ปานกลาง ต่ำ
เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยง สูง ปานกลาง – สูง ปานกลาง ต่ำ

*อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนที่เกิดจากการทำแบบจำลอง การลงทุนย้อนหลัง 7 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน อาจมีความเคลื่อนไหวไปตามสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตตรา ผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมควรเป็นการลงทุนในระยะ กลาง – ยาว
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ภายในงาน (เอกสารครบถ้วน) รับทันที SET กระดาษโน๊ต

*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด


 ธนาคารกสิกรไทย

K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)

   • ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการภายในงาน Money Expo Chaingmai 2018 รับของสมนาคุณ สูงสุด 2,000 บาท/ท่าน (Tesco Lotus Gift Card)
   • ลูกค้ากองทุนรวมกสิกรไทยลงทะเบียนใช้งาน K-My Funds ภายในงาน Money Expo Chaingmai 2018

รับฟรี ! Starbucks Gift Card มูลค่า 100 บาท


 ธนาคารไทยพาณิชย์

กองทุน

พิเศษ ! เมื่อลงทุนกองทุน SCBLTF/ SCBRMF/ SCBSFFPLUS-B/ SCBAEM/ SCBPOP/ SCBROBO/ SCBSE/ SCBDIGI/ SCBPLUS/ SCBFIXED/ SCBLEQ ภายในงาน

   • รับทันที! กระเป๋าผ้า Esprit มูลค่า 190 บาทเมื่อลงทุนกองทุน 100,000 – 199,999 บาท
   • รับทันที! หมอนผ้าห่ม อิงทรัพย์ มูลค่า 390 บาทเมื่อลงทุนกองทุน 200,000 – 499,999 บาท
   • รับทันที! ชุดเซตคืนความสุข (หมอนอิงทรัพย์ และ กระเป๋า) มูลค่า 890 บาทเมื่อลงทุนกองทุน 500,000 บาทขึ้นไป

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ของกำนัลสำหรับลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 ชิ้น

   • ของกำนัลที่ได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
   • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • กรณีที่ท่านซื้อกองทุน LTF/RMF และได้รับของกำนัลภายในงานแล้ว บลจ.ไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำมูลค่าของกำนัลที่ลูกค้าได้รับนั้นไปหักจากโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ บลจ.ไทยพาณิชย์/ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อให้มูลค่าของกำนัลรวมไม่เกินจากที่หน่วยงานทางการกำหนด

 ธนาคารทีเอ็มบี

TMB Advisory

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เลือกได้มากกว่า…ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 8 บลจ. ครบ จบในที่เดียว Aberdeen standard investments, CIMB principal asset management, KA asset, Manulife asset management, One asset management, TISCO,  UOB asset management
มั่นใจได้มากขึ้น … ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุนตามสภาวะตลาด ตอบทุกโจทย์การลงทุน เข้าถึงได้ง่ายกว่า … ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขายกองทุน รับข่าวสารการลงทุนฟรีได้หลายช่องทาง

   • ปรึกษา หรือซื้อ-ขายกองทุน โทร 1558 กด #9
   • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่บูธหรือสาขาธนาคารที่ให้บริการ
   • ดูอินไซต์กองทุนตัวท็อปผ่าน TMB Advisory Website
   • อัพเดทข่าวสารได้ทุกวันผ่าน Line@TMBadvisory
   • ซื้อ-ขายกองทุนและติดตามความเคลื่อนไหวการลงทุน ผ่าน TMB TOUCH Mobile Application

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สลากออมทรัพย์เกษตรมั่งคั่ง 3

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ฝาก 100 ลุ้น 10 ล้านได้ลุ้นรางวัลถึง 36 ครั้ง สร้างความมั่นคง เสริมความมั่งคั่ง เพื่อ

เกษตรกรและตัวคุณ เปิดรับฝากวันที่ 17 ตุลาคา 2561 ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ออมหุ้น : ลงทุนแบบ DCA

#investnow ลงทุนทุกเดือน สู้เป้าหมายเงินล้าน เริ่มต้นได้ด้วยเงินหลักหมื่น หลักพัน

พบตัวช่วยคำนวณให้คุณทดลองด้วยตัวเอง สร้างล้านแรกใช้เวลากี่ปี ? รู้เลยในงานนี้

ลงทุนเดือนละ ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อปี
5% 10% 15%
1,000 บาท 32 ปี 11 เดือน 22 ปี 5 เดือน 17 ปี 5 เดือน
5,000 บาท 12 ปี 2 เดือน 9 ปี 10 เดือน 8 ปี 5 เดือน
10,000 บาท 7 ปี 6 ปี 1 เดือน 5 ปี 4 เดือน

ออมกองทุน : ลงทุนแบบ DCA

#investnow ลงทุนวันนี้โอกาศดี สร้างได้ด้วยกองทุนรวม

   • ออมหมื่น ออมพัน พิชิตฝันเงินล้านด้วยกองทุนรวม
   • กองทุนเด็ดแนะนำเพื่อ DCA จาก บลจ. ชั้นนำ
   • พิเศษ ! กองทุนแนะนำสำหรับวัยเก๋า
   • มือใหม่ เริ่มลงทุนอย่างมั่นใจด้วย “แค็ตตาล็อกพอร์ตกองทุนรวม”

SET e-LearningTEFX

อิสระแห่งการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกเนื้อหาด้านการลงทุน สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา เติมเต็มประสบการณ์เรียนรู้ ก้าวสู่การเป็นนักสงทุนคุณภาพ หลักสูตรออนไลน์ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาการลงทุน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมแบบทดสอบประเมินผลการเรียนเพื่อรับ e-Certificate

TEFX

เข้าถึง”ขั้นกว่าของการลงทุน” กับการสร้างพอร์ตให้เติบโตด้วยสินค้าอนุพันธ์ บริหารพอร์ตแกร่งด้วย Futures และ Options

   • เรัยนรู้เจาะลึกสินค้าอนุพันธ์ หลากหลายทางเลือกในการทำกำไรและบริหารพอร์ตลงทุน
   • ตอบโจทย์การเพิ่มผลตอยแทนได้ทุกภาวะตลาด
   • สะดวกมาขึ้นกับบริการใช้หุ้นมาร์จิ้นช่วยลดต้นทุนและเพิ่ประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ต
   • แนะนำแหล่งรวมคลิปสัมมนาและไอเดียเทรดใน TFEX ให้ประสบความสำเร็จจากเทรดเดอร์และกูรู
   • ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านอนุพันธ์และกลยุทธ์การเทรดใน Facebook : TFEX Station

เทคโนโลยี ที่ช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้นBroker เปิดบัญชีลงทุน พร้อมรับบริการดี ๆ จากโบรกเกอร์

   • เครื่องมือการลงทุน Settrade Streaming
   • พบเครื่องมือการลงทุนจาดตลาดหลักทรัพย์ฯ และบล. ชั้นนำ
   • เริ่มต้นเป็นผู้ลงทุนออนไลน์ รู้ เล่น ลอง ก่อรลงทุนจริงด้วย Click2win เกมจำลองลงทุนทั้งหุ้น อนุพันธ์
   • เริ่มต้นวางแผนลงทุนด้วยโปรแกรมทดสอบแผนการลงทุนเพื่ออนาคต #investnow Starter
   • Chat เพื่อ Check การลงทุนของคุณผ่าน Facebook Messenger พิมพ์ค้นหา SETBOT
   • การเข้าถึงข้อมูล Online บน SET Social Media เพื่อนบ้านนักลงทุน / Set app /Settrade app

Broker เปิดบัญชีลงทุน พร้อมรับบริการดี ๆ จากโบรกเกอร์

รับคำปรึกษาแบบครบวงจร เปิดบัญชี ปรับพอร์ต ทดลองเครื่องมือและโปรแกรมจากบริษัทหลักทรัพย์

ทำธุรกรรมลงทุนในงานนี้

ต่อที่ 1 : โปรโมชั่นพิเศษเมื่อเปิดบัญชีกับบริษัท/บล.ที่ร่วมออกบูธ

ต่อที่ 2 : ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมนาคุณผู้ลงทุน

เปิดบัญชีหุ้น

รับกระเป๋า SET #investnow
พิเศษสำหรับ ผู้ลงทุนเปิดบัญชีออมหุ้นรายเดือน ลงทุนแบบสม่ำเสมอรับ

   • กระเป๋า DCA #investnow
   • The mall gift voucher 100 บาท (จำกัด 100 ท่านแรกต่อวัน)

เปิดบัญชีอนุพันธ์

รับร่ม TFEX พิเศษ สำหรับผู้ลงทุนหน้าใหม่เปิดบัญชีอนุพันธ์ The mall gift voucher 100 บาท (จำกัด 100 ท่านแรกต่อวัน)

ลงทุนในกองทุนรวม

รับ กระเป๋ากองทุนรวม  รับเพิ่ม ! ผ้าขนหนู #investnow เมื่อลงทุนกองทุนรวมแบบสม่ำเสมอ

ขอสงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณ 1 ชิ้นต่อ 1 ท่านตลอดงาน/ ทุกโปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาสอบถามรายละเอียดที่บูธภายในงาน

อ่านต่อ