เอกสารสำหรับขอสินเชื่อ ในงาน Money Expo Chiangmai 2018


ไม่ยาก ! เตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับขอ “สินเชื่อ” ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 (Money Expo Chiangmai 2018) ในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

แต่ ! 3  สิ่งที่อย่างน้อยอย่าลืมต้องเตรียมมาภายในงาน คือ 1. บัตรประชาชนตัวจริง/สำเนา 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ใบรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน

เอกสารสำหรับขอสินเชื่อ

สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะขอคู่สมรส แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
 6. สำเนาโฉนดที่ดิน (ทุกบ้านเท่าขนาดจริง)
 7. เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการกู้ (ถ้ามี)

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน หรือ สำเนาทะเบียนการค้า
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ หรือ สำเนาบัญชีรายรับ
 6. รายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาภาษีเงินได้ (ภ.พ. 30)
 7. สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะขอคู่สมรส แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
 9. สำเนาโฉนดที่ดิน (ทุกบ้านเท่าขนาดจริง)
 10. เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการกู้ (ถ้ามี)

***หมายเหตุ : อาจมีเอกสารที่ทางสถาบันการเงิน บริษัทประกัน อื่น ๆ ขอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ควรสอบถามรายละเอียดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทผู้ให้สินเชื่อให้ครบถ้วน

และเพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินภายในงาน Money expo ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วทันใจ ผู้เข้าร่วมงานควรเตรียมตัวให้พร้อมโดย ถ่ายเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบรับรองเงินเดือน หรือ Statement มาให้เรียบร้อยและควรจะถ่ายสำเนามาในจำนวนที่มากพอสำหรับการใช้บริการ กับสถาบันการเงินต่าง ๆ

เพราะหากมาถ่ายเอกสารภานในงานอาจจะไม่ได้รับความสะดวก เกิดความล่าช้า และบางครั้งเกิดความสูญหายของเอกสาร เนื่องจากมีผู้เข้ามาทำบริการทางการเงินภายในงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ควรเตรียมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบริการที่ต้องการใช้บริการกับสถาบันการเงิน เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบผลประโยชน์ของแต่ละสถาบันการเงินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับตัวเอง


เอกสารสำหรับทำธุรกรรมอื่น ๆ

เอกสารสำหรับประกันชีวิต | เอกสารสำหรับประกันรถยนต์

เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น | เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายกองทุน


อ่านต่อ