โปรโมชั่นเด่นที่บูธ ธนาคารกรุงเทพ ในงาน Money Expo Chiangmai 2018


ธนาคารกรุงเทพ พร้อมเข้าใจและเคียงข้างลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินและการทำธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคดิจิทัล ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลแบงก์กิ้งที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมใช้ทุกที่ ทุกเวลา


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

  ประกันการออม  |  การลงทุน

การกู้เงิน  |  บริหารเงิน กระแสเงินสด


ประกัน

ประกันชีวิต

Be Together รับฟรีของกำนัล 3 ต่อ

   • ต่อที่ 1 ตอบแบบสอบถาม รับทันที บัตรของขวัญ มูลค่า 200 บาท
   • ต่อที่ 2 เมื่อสมัครและชำระเบี้ยประกันภัยในงาน รับทันที บัตรของขวัญ มูลค่า 500 บาท
   • ต่อที่ 3* เบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รับ Garmin Forerunner 235 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่าสูงสุด 12,990 บาท และบัตรของขวัญ มูลค่า 3,000 บาท

เมื่อปรึกษาและรับคำแนะนำบริการประกันชีวิต AIA สมัครและชำระเบี้ยประกันภัย ภายในงาน รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. 0 2353 8855
หมายเหตุ : *ของกำนัลต่อที่ 3 จะจัดส่งให้ภายหลังจากที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติจาก บริษัท เอไอเอ จำกัด

Gain 1st ประกันชีวิต เพื่อนคู่คิด คุ้มครองดูแลทุกชีวิต
ฟรี บัตรของขวัญ มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท เมื่อสมัครและชำระเบี้ยประกันภัย ภายในงาน
รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2777 8888

ประกันวินาศภัย

คุ้มครองอย่างครอบคลุม ทั้งตัวคุณ รถคุณ และทรัพย์สิน
รับฟรี บัตรของขวัญ มูลค่าสูงสุด 500 บาท เมื่อสมัครและชำระเบี้ยประกันภัย ภายในงาน เฉพาะลูกค้าที่มาแสดงตน และชำระเบี้ยประกันภัยในบูธกิจกรรมเท่านั้น
รายการส่งเสริมการขายเฉพาะการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกเท่านั้น

รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2255 8199

คำเตือน :

   • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
   • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
   • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันภัย ที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยกับ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิตหรือ บมจ.กรุงเทพประกันภัย เท่านั้น
   • การพิจารณาอนุมัตืกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต หรือ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
   • เงื่อนไขการมอบของสมนาคุณเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

การออม

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์

รับฟรี กระปุกบัวหลวงช่วยออม 1 ใบ มูลค่า 80 บาท*เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน
*เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.33% ต่อปี เมื่อฝากเงินเดือนละ 2,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน


การลงทุน

กองทุนเปิดบัวหลวง

กองทุนบัวหลวง มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ ผลตอบแทนที่ดี สม่ำเสมอ เป็นที่ประจักษ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของไทยที่ได้รับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards ประเภท บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม-หุ้นภายในประเทศ 3 ปีซ้อน (2558-2560) จากบริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พิเศษ เมื่อลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF / LTF ภายในงาน รับฟรี กระเป๋า Carnival Bag (1 ใบ/ท่าน) มูลค่า 200 บาท
เมื่อมียอดลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน
ทั้งนี้ผู้ลงทุน สามารถรวมยอดลงทุนเปิดบัวหลวง RMF / LTF ของตนเองเข้าด้วยกันได้ โดยผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ 1 ชิ้นเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำเตือน :

   • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
   • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/LTF รวมถึงเงื่อนไขการลงทุนและผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งเปิดเผยตามเอกสารหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และเอกสารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันและค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ หรือผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
   • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
   • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือโทร.1333 www.bangkokbank.com บลจ.บัวหลวง หรือโทร.0 2674 6488 กด 8  www.bblam.co.th

บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย

ทรัพย์สินพร้อมขายทำเลดี…ในราคาสุดพิเศษ
รับดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขายภายในงาน ฟรี ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ
รับฟรี กระเป๋า Blue Bag 1 ใบ มูลค่า 390 บาท เมื่อจองซื้อทรัพย์ภายในงาน

บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์   

มั่นใจกับการเริ่มต้นลงทุนด้วยการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

พิเศษ เฉพาะลูกค้าในงาน
รับฟรี Audio CD “ออมหมื่นให้ได้ล้าน” มูลค่า 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ที่บูธธนาคารกรุงเทพ และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพเพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (ATS)

คำเตือน :

   • ธนาคารเป็นผู้ให้บริการแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีและการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
   • เงื่อนไขส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง กำหนด
   • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง หรือโทร. 0 2618 1100


การกู้เงิน

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

เพื่อนคู่คิด ของคนฝันอยากมีบ้าน

   • ต่อที่ 1 รับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงาน
   • ต่อที่ 2 รับฟรี กระดาษโน๊ตบ้านบัวหลวง 1 ชิ้น มูลค่า 59 บาท เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น (Pre screen) ภายในงาน
   • ต่อที่ 3 รับฟรี กระติกน้ำเก็บอุณหภูมิ Bualuang Home Loan 1 ใบ มูลค่า 259 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อบัวหลวง พร้อมเอกสารประกอบอย่างน้อย 3 รายการ ภายในงาน

บริหารเงิน กระแสเงินสด

ดิจิทัล แบงก์กิ้ง

ธุรกรรมทำไว ง่ายทันใจ ทำได้ทุกเรื่อง
Bualuang Mbanking โอน จ่าย เติม ทำได้ทุกที่

   • เช็คยอด โอน จ่าย เติมเงิน สแกน QR Code
   • ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
   • เปิดการใช้งานบัตรเครดิต ดูรายการใช้จ่ายคะแนนสะสม แจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดชำระ
   • รับสิทธิพิเศษมากมายผ่านแอปพลิเคชั่นได้ทันที

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น Bualuang Mbanking ได้ที่ App Store และ Google Play พิเศษ เมื่อสมัครบริการในกลุ่มดิจิทัล แบงก์กิ้ง ภายในงาน

   • รับฟรี ผ้าเช็ดหน้าจอ 1 ชุด (1 ชุด มี 3 ชิ้น) มูลค่า 149 บาท เมื่อสมัคร 2 บริการ
   • รับฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์ 1 ใบ มูลค่า 180 บาท เมื่อสมัคร 3 บริการขึ้นไป

ฟรี ค่าธรรมเนียม 2 เดือนแรก* เมื่อสมัครบริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61

หมายเหตุ :

*กรณีสมัครบริการ Account Alert Plus หรือ Account Alert ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัญชีที่สมัครบริการใหม่และไม่เคยได้รับโปรโมชั่นของบริการนี้มาก่อนเท่านั้น
*สำหรับบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งและบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง จะต้อง Log On ภายในงาน

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

รับฟรี กระเป๋า Smart Pocket 1 ชิ้น มูลค่า 259 บาท เมื่อสมัครบัตรพร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในงาน

หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช รายใหม่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 599 บาทต่อปี

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท เชลซี

รับฟรี เสื้อโปโลเชลซี Blue Spirit ลิขสิทธิ์แท้ Limited Edition มูลค่า 2,490 บาท
รับเพิ่ม Cutie Set 1 ชุด มูลค่า 140 บาท เมื่อสมัครบัตรพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ภายในงาน

หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท เชลซี รายใหม่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาทต่อปี

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

สมัครบัตรใหม่ ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท เก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท (ปกติ 300 บาทต่อปี) เมื่อสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนียนเพย์ภายในงาน

โปรโมชั่นพิเศษ รับของสมนาคุณเพิ่ม
เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่บูธธนาคารกรุงเทพภายในงาน ตามเงื่อนไข* รับฟรี กระเป๋า #เพื่อนคู่คิด 1 ใบ มูลค่า 390 บาท เมื่อสมัครตั้งแต่ 2 ผลิตภัณฑ์หรือบริการขึ้นไป

เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษ

   • ยกเว้น บัตรเครดิต กองทุนรวม สินเชื่อธุรกิจ SME บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่รวมอยู่ในโปรโมชั่นนี้
   • บริการในกลุ่มดิจิทัล แบงก์กิ้ง (บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ พร้อมเพย์ และ SMS Account Alert) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์นับรวมเป็น 1 บริการ สำหรับโปรโมชั่นนี้
   • เฉพาะลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดที่บูธธนาคารกรุงเทพภายในงานเท่านั้น
   • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในเอกสารนี้ มีรายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บูธธนาคารกรุงเทพภายในงาน

  

อ่านต่อ