โปรโมชั่นบริหารเงิน/กระแสเงินสดที่บูธ ธนาคารไทยพาณิชย์


บริหารเงิน/กระแสเงินสด

พร้อมเพย์

Lucky Draw

นับรายการประจำรอบนั้นๆ

   • ระยะสั้น ปีที่ 1 2.99 % หลังจากนั้น MOR + 1.00 %
   • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นลูกค้าของธนาคาร ตามเงื่อนไขที่กำหนดจนถึงวันที่รับรางวัล
   • การคำนวณสิทธิ์ จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายจากบัญชีต้นทางไปยังบัญชีปลายทาง ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน
   • ธนาคารจะดึงข้อมูลชื่อ-นามสกุล หมายเลขพร้อมเพย์ นำมาจัดพิมพ์ตัดเป็นชิ้นส่วน เพื่อทำเป็นสลากในการจับรางวัล ตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป
   • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น และจะไม่มีการจ่ายเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล
   • การจับชิ้นส่วน หากปรากฏว่าได้ผู้โชคดี ที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกันในรอบเดียวกัน คณะกรรมการดำเนินรายการ จะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำซ้อนนั้น แล้วทำการจับชิ้นส่วนให้ได้ผู้โชคดีคนใหม่ทดแทนต่อไป
   • ธนาคารจะจับรางวัล ตามวัน เวลา สถานที่ และประกาศผลการจับรางวัล ทางเว็บไซต์ www.scb.co.th ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อยืนยัน และนัดหมายการรับรางวัลภายใน 30 วันหลังจากประกาศรางวัลแต่ละรอบ หากธนาคาร ติดต่อผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ และในกรณีที่ธนาคารตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิ์ในการนำรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นลำดับต่อไป หากไม่มีผู้โชคดีรับรางวัล ตามวันและเวลาตามที่กำหนด ธนาคาร จะทำการมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่อไป
   • ลูกค้าผู้ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง/หนังสือเดินทาง สำหรับร้านค้าบุคคลธรรมดา หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรอง และประทับตราบริษัทฯ/หจก. และสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล สำหรับร้านค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท มาแสดงเพื่อขอรับรางวัลภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศผลการจับรางวัล โดยจะต้องนำหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตัวเองหรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่ผู้อื่นมารับแทนโดยจะต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับรางวัลโดยธนาคารจะทำการโทรนัดหมายล่วงหน้ากับลูกค้า หากลูกค้าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
   • ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด 1 รางวัล ต่อรอบการจับรางวัล
   • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
   • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพ และเสียง และ/หรือ วิธีการอื่นใด เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจธนาคาร หรือบุคคลอื่นที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
   • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคาร ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ หรือประชาสัมพันธ์ หรือในเหตุอื่นใดทั้งสิ้น
   • ธนาคารเป็นเพียงผู้จัดหาของรางวัลเพื่อการชิงโชคนี้เท่านั้น โดยธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ การให้บริการในของรางวัล รวมถึงระยะเวลาการรับประกันที่ระบุไว้แต่อย่างใด ดังนั้น ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับของรางวัลทั้งสิ้น
   • พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, บริษัทตัวแทนโฆษณา, บริษัทที่จัดพิมพ์ชิ้นส่วน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
   • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
   • ใบอนุญาตเลขที่ 348-407/2561 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
   • สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 0 2777 7567 หรือทางเว็บไซต์ www.scb.co.th
   • คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

SCB EASY

พิเศษ! สมัครแอพ SCB EASY ภายในงาน ลูกค้าสมัครแอป SCB EASY เป็นครั้งแรก ภายในงาน รับฟรี กระเป๋าอีซี่ (Easy Bag) 1 ใบ มูลค่า 89 บาท

มานี มี เอสซีบี อีซี่ โอน จ่าย เติม กด ฟรีหมด โหลดเลย !

#ฟรีค่าธรรมเนียมเพื่อคุณ
ฟรี ! โอนข้ามเขต ข้ามธนาคาร ไม่จำกัดครั้ง
ฟรี ! จ่ายบิลสินค้าและบริการ
ฟรี ! เติมเงินมือถือ
ฟรี ! กดเงินไม่ใช่บัตรทั่วไทย


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ของ ธนาคารไทยพาณิชย์

บัตรเครดิต  |  ประกัน  |  การออม 

การลงทุน  |  การกู้เงิน  |  บริหารเงิน กระแสเงินสด


อ่านต่อ