โปรโมชั่นเด่นที่บูธ ธนาคารกรุงเทพ ในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 9


ธนาคารกรุงเทพ พร้อมเข้าใจและเคียงข้างลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินและการทำธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคดิจิทัลด้วยผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลแบงก์กิ้งที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมใช้ทุกที่ ทุกเวลา ภายในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่  ครั้งที่ 9 ( Money Expo Hat Yai ) วันที่ 8-10 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-20.00 น. หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ประกัน |ารออม | การลงทุน

การกู้เงิน | บริหารเงิน กระแสเงินสด


ประกัน

ประกันชีวิต

Be ToGether ประกันชีวิตที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง
รับฟรี บัตรของขวัญ สตาร์บัคส์ มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
เมื่อปรึกษาและรับคำแนะนำบริการประกันชีวิตBe ToGether พร้อมสมัครและชำระเบี้ยประกัน ภายในงาน รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

Gain 1st ประกันชีวิต เพื่อนคู่คิด คุ้มครองดูแลทุกชีวิต
รับฟรี บัตรของขวัญ เซ็นทรัล มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
เมื่อสมัครและชำระเบี้ยประกันภัย ภายในงาน รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประกันวินาศภัย

คุ้มครองอย่างครอบคลุม ทั้งตัวคุณ รถคุณ และทรัพย์สิน  รับฟรี บัตรของขวัญ เทสโก้ โลตัส มูลค่าสูงสุด 500 บาท
เฉพาะลูกค้าที่มาแสดงตน และชำระเบี้ยประกันภัย ภายในงาน  รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ : *ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


การออม

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์

รับฟรี กระปุกบัวหลวงช่วยออม 1 ใบ มูลค่า 80 บาท*  เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน


การลงทุน

บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (IA) 

มั่นใจกับการเริ่มต้นลงทุนด้วยการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
พิเศษ ภายในงาน เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับบมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ที่บูธธนาคารกรุงเทพ และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพเพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (ATS)  รับฟรี Audio CD “ออมหมื่นให้ได้ล้าน” มูลค่า 200 บาท

คำเตือน

   • ธนาคารเป็นผู้ให้บริการแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีและการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
   • เงื่อนไขส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง กำหนด
   • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน
    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง หรือโทร. 0 2618 1100

กองทุนเปิด RMF /LTF

พิเศษ เมื่อลงทุนในกองทุนเปิด RMF / LTF ภายในงาน รับฟรี กระเป๋า Carnival Bag (1 ใบ/ท่าน) มูลค่า 200 บาท  เมื่อมียอดลงทุนในกองทุนเปิด RMF/LTF ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถรวมยอดลงทุนกองทุนเปิด RMF / LTF ของตนเองเข้าด้วยกันได้ โดยผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ 1 ชิ้นเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ: กรณีผู้ลงทุนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด RMF / LTF ด้วยบัตรเครดิตผู้ลงทุนจะไม่ได้รับคะแนนสะสม หรือCash Back จากการใช้บัตรเครดิต

คำเตือน

   • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
   • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/LTF รวมถึงเงื่อนไขการลงทุนและผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งเปิดเผยตามเอกสารหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และเอกสารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันและค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ หรือผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
   • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
   • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
   • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือโทร.1333 www.bangkokbank.com  บลจ.บัวหลวง หรือโทร.0 2674 6488 กด 8

บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย

ทรัพย์สินพร้อมขาย เพื่อที่อยู่อาศัยและลงทุน
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ รับฟรี กระเป๋า Blue Bag 1 ใบ มูลค่า 390 บาท เมื่อจองซื้อทรัพย์สินพร้อมภายในงาน


การกู้เงิน

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

เพื่อนคู่คิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงาน
ต่อที่ 2 รับฟรี เซตกระดาษโน้ต Home Loan 1ชุด มูลค่า 59 บาท เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อบ้านเบื้องต้น (Pre screen) ภายในงาน
ต่อที่ 3 รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ 1 ใบ มูลค่า 259 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง พร้อมยื่นเอกสารประกอบอย่างน้อย 3 รายการ ภายในงาน


บริหารเงิน กระแสเงินสด

ดิจิทัล แบงก์กิ้ง
ธุรกรรมทำไว ง่ายทันใจ ทำได้ทุกเรื่อง,Bualuang Mbanking โอน จ่าย เติม ทำได้ทุกที่

   • เช็คยอด โอน จ่าย เติมเงิน สแกน QR Code
   • ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
   • เปิดการใช้งานบัตรเครดิต ดูรายการใช้จ่ายคะแนนสะสม แจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดชำระ
   • รับสิทธิพิเศษมากมายผ่านแอปพลิเคชั่นได้ทันที

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น Bualuang Mbanking ได้ที่ App Store และ Google Play พิเศษ เมื่อสมัครบริการในกลุ่มดิจิทัล แบงก์กิ้ง ภายในงาน

   • รับฟรี ผ้าเช็ดหน้าจอ 1 ชุด (1 ชุด มี 3 ชิ้น) มูลค่า 149 บาท เมื่อสมัคร 2 บริการ
   • รับฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์ 1 ใบ มูลค่า 180 บาท เมื่อสมัคร 3 บริการขึ้นไป
   • ฟรี ค่าธรรมเนียม 2 เดือนแรก* เมื่อสมัครบริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี

หมายเหตุ : *กรณีสมัครบริการ Account Alert Plus หรือ Account Alert ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัญชีที่สมัครบริการใหม่และไม่เคยได้รับโปรโมชั่นของบริการนี้มาก่อนเท่านั้น
*สำหรับบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งและบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง จะต้อง Log On ภายในงาน

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท เชลซี
รับฟรี เสื้อโปโลเชลซี Blue Spirit ลิขสิทธิ์แท้ Limited Edition มูลค่า 2,490 บาท
รับเพิ่ม Cutie Set 1 ชุด มูลค่า 140 บาท
เมื่อสมัครบัตรพร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในงาน
หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท เชลซี รายใหม่ ค่าธรรมเนียมสมัครบัตร 900 บาท (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาทต่อปี)

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช
รับฟรี Smart Pocket 1 ชิ้น มูลค่า 259 บาท
เมื่อสมัครบัตรพร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในงาน
หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช รายใหม่ ค่าธรรมเนียมสมัครบัตร 699 บาท (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 599 บาทต่อปี)

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด
ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท*
รับเพิ่ม สมุด Cutie Note1 ชิ้น มูลค่า 45 บาท
เมื่อสมัครบัตรพร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในงาน
หมายเหตุ : *สำหรับผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด รายใหม่ ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท
โปรโมชั่นพิเศษ รับของสมนาคุณเพิ่ม

เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่บูธธนาคารกรุงเทพภายในงาน ตามเงื่อนไข*

รับฟรี กระเป๋า #เพื่อนคู่คิด 1 ใบ มูลค่า 390 บาท เมื่อสมัครตั้งแต่ 2 ผลิตภัณฑ์หรือบริการขึ้นไป

เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษ :

   • ยกเว้น บัตรเครดิต กองทุนรวม สินเชื่อธุรกิจ SME บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่รวมอยู่ในโปรโมชั่นนี้
   • บริการในกลุ่มดิจิทัล แบงก์กิ้ง (บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ พร้อมเพย์ และ SMS Account Alert) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์นับรวมเป็น 1 บริการ สำหรับโปรโมชั่นนี้
   • เฉพาะลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดที่บูธธนาคารกรุงเทพภายในงานเท่านั้น
   • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในเอกสารนี้ มีรายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บูธธนาคารกรุงเทพภายในงาน

อ่านต่อ