โปรโมชั่นการกู้เงินที่บูธ ธนาคารออมสิน


การกู้เงิน

HOME LOAN

เฉพาะกรณีซื้อ/ปลูกสร้าง/ต่อเติมซ่อมแซม และผู้กู้ประสงค์ทำประกันเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100 % สินเชื่อเคหะ ซื้อ สร้าง ต่อเติมซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ดอกเบี้ย 0 % นาน 3 เดือน

ฟรี ! ค่าธรรมเนียม 3 อย่าง

   • ค่าบริการสินเชื่อ
   • ค่านิติกรรมสัญญา
   • ค่าประเมิน**

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์สินเชื่อภายในงาน รับกระเป๋าสปันบอนด์จำนวน 1 ใบ

หมายเหตุ :

1. MRR = 7.00 % ต่อปี (มีผลบังคับใช้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)

2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจาก วงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี

3. *อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อ/ปลูกสร้าง/ต่อเติมซ่อมแซม กรณีประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ แบบที่ 2 ต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้และระยะเวลากู้ ฟรีค่าธรรมเนียม 3 อย่าง
ได้แก่ ค่าบริการสินเชื่อ, ค่านิติกรรมสัญญา, และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

4. **ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีธนาคารเป็นผู้ดำเนินการประเมิน

5. เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะตามโปรโมชั่น สมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารเพิ่มเติม ได้แก่ เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก/ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิต/ สินเชื่อบัตรเงินสด/ บริการ MyMO/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/ บริการ ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้โดยมีเงื่อนไขการสมัคร ดังนี้

    • กรณีไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ สมัครผลิตภัณฑ์/ บริการ ของธนาคาร อย่างน้อย 3 ประเภท
    • กรณีประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ สมัครผลิตภัณฑ์/ บริการ ของธนาคาร อย่างน้อย 2 ประเภท

6. กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบอายุ 3 ปี ทุกกรณี คิดค่าธรรมเนียม 3 % ของวงเงินกู้

ระยะเวลาจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
* ของมีจำนวนจำกัด * ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของแจกของที่ระลึกภายในงาน Money Expo ขอนแก่น ครั้งที่ 1 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

สินเชื่อธุรกิจ SMEs/วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท

บัญชีเดี่ยว เปอร์เซ็นเดียว

(Cross-Sell ผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 ประเภท)

อัตราดอกเบี้ย

ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ 100% หลักทรัพย์ค้ำไม่น้อยกว่า 30-50%
ปีที่ 1 = 1.00% ปีที่ 1 = 1.00%
ปีที่ 2-3 = MOR/MLR ปีที่ 2-3 = MOR/MLR +0.50%
หลังจากนั้น MOR/MLR + 1.00% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.00%

ไม่ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ 100% หลักทรัพย์ค้ำไม่น้อยกว่า 30-50%
ปีที่ 1 = 2.00% ปีที่ 1 = 2.00%
ปีที่ 2-3 = MOR/MLR +0.50% ปีที่ 2-3 = MOR/MLR +1.00%
หลังจากนั้น MOR/MLR + 1.50% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.50%

คุณสมบัติผู้กู้

   • นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
   • ประกอบธุรกิจแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
   • ยกเว้น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการกู้

   • เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
   • ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
   • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
   • ยกเว้น ซื้อ/ขาย ที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

ระยะเวลา

   • ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี
   • ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี

GSB SMEs D-vers

(Cross-Sell ผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 ประเภท)

อัตราดอกเบี้ย : วงเงิน ตั้งแต่ 1-20 ล้านบาท

ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ มากกว่า 50% หลักทรัพย์ค้ำ ตั้งแต่ 30-50%
ปีที่ 1-3 MOR/MLR = -1.00% ปีที่ 1-3 MOR/MLR = -0.50%
หลังจากนั้น MOR/MLR + 1.00% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.00%

ไม่ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ มากกว่า 50% หลักทรัพย์ค้ำ ตั้งแต่ 30-50%
MOR/MLR ปีที่ 1-3 MOR/MLR = +0.50%
หลังจากนั้น MOR/MLR + 1.00% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.00%

อัตราดอกเบี้ย : วงเงิน ตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท

ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ มากกว่า 50% หลักทรัพย์ค้ำ ตั้งแต่ 30-50%
ปีที่ 1-3 MOR/MLR = -2.00% ปีที่ 1-3 MOR/MLR = -0.50%
หลังจากนั้นตามประกาศธนาคาร หลังจากนั้นตามประกาศธนาคาร

ไม่ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ มากกว่า 50% หลักทรัพย์ค้ำ ตั้งแต่ 30-50%
ปีที่ 1-3 MOR/MLR = -1.00% ปีที่ 1-3 MOR/MLR = +0.50%
หลังจากนั้นตามประกาศธนาคาร หลังจากนั้นตามประกาศธนาคาร

คุณสมบัติผู้กู้

   • นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
   • ประกอบธุรกิจแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
   • ยกเว้น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการกู้

   • เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
   • ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
   • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
   • ยกเว้น ซื้อ/ขาย ที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

ระยะเวลา

   • ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี
   • ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่นสินเชื่อธุรกิจ SMEs ภายในงาน รับถุงผ้า GSB SMEs จำนวน 1 ใบ

จัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

   • ของมีจำนวนจำกัด
   • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของแจกของที่ระลึกภายในงาน Money Expo ขอนแก่น ครั้งที่ 1 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ของ ธนาคารออมสิน

  การออม  | การกู้เงิน  |  บริหารเงิน กระแสเงินสด


 

 

อ่านต่อ