โปรโมชั่นการกู้เงินที่บูธ ธนาคารกรุงไทย


การกู้เงิน

สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อ Krungthai sSME Booth UP

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ต่อยอดธุรกิจในฝันให้เป็นจริง สินเชื่อเพื่อคนช่างฝัน เราพร้อมปั้นให้เป็นจริง วงเงินเพื่อการอัพไซส์ เสริมแกร่งให้ทุก SME ขนาดเล็ก กับสินเชื่อ Krungthai sSME Booth UP

   • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
   • วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท
   • ระยะเวลากู้นานสูงสุด 10 ปี

*เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว

พลิกธุรกิจโตไว ใช้กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

   • ดอกเบี้ยคงที่ 5% นาน 2 ปี*
   • วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท*
   • ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน

*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ Home For Cash

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับซื้อบ้านใหม่, บ้านมือสอง

แบบ อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%) ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%) EIR*
ปีที 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
แบบที่ 1
ทำประกัน*
MRR-3.50 MRR-3.25 MRR-1.50 3.79 4.96
แบบที่ 2
ทำประกัน**
MRR-3.50 MRR-3.25 MRR-1.50 3.70 4.99
แบบที่ 3 MRR-3.25 MRR-1.50 3.87 5.02

สินเชื่อ Home For Cash (HFC) =MRR% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

ทำประกัน* คือ ทำ MRTA เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลากู้ หรือ ทา GLTSP เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกัน 15 ปี
ทำประกัน**คือ ทา MRTA / GLTSP เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ ทำ MRTA / GLTSP 70% ของวงเงินกู้ และ ระยะเวลากู้หรือ ระยะเวลาทาประกันขั้นต่ำ 15ปี
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย : สาหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนภายในงานมหกรรมทางการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 (Money Expo) Money Expo) Money Expo) ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 และยื่นคาขอสินเชื่อระหว่างวันที่ 8 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

สินเชื่อที่อยู่อาศัย “Refinance”
ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน ฟรีค่าธรรมเนียมการตรวจงวดงาน

แบบ อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%) ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%) EIR*
ปีที 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
แบบที่ 1
ทำประกัน*
MRR-4.05 MRR-1.50 3.07 4.72
แบบที่ 2
ทำประกัน**
1.40 MRR-2.82 MRR-1.50 3.33 4.79

พิเศษ!อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลงในปีแรก 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยปกติตามตาราง กรณีที่ลูกค้าทำประกันคุ้มครองวงเงิน MRTA / GLTSPMRTA ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ (1) ทำ MRTA / GLTSP เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี (2) ทำ MRTA / GLTSPMRTA 70% ของวงเงินกู้ และ ระยะเวลากู้ (3) ทำ MRTA / GLTSPMRTA 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทาประกันขั้นต่่ำ 15 ปี

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ลูกค้ายื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ

   • *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20ปี ผ่อนชาระ 7,000บาท/เดือน
   • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อ กลุ่มลูกค้า อัตราดอกเบี้ย Promotion
กรุงไทย Smart Money
(อายุสัญญาสูงสุด 5 ปี)
Salary ปีที่ 1 = 14.00%
ปีที่ 2 – 5 = 18.00%
อเนกประสงค์ 5 Plus
(อายุสัญญาสูงสุด 5 ปี)
Payroll ปีที่ 1 = MRR + 5% (12.12%)
ปีที่ 2 – 5 = MRR + 7% (14.12%)
กรุงไทยธนวัฏ 5 Plus
(อายุสัญญาปีต่อปี)
Payroll MRR + 9% (16.12%)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อภายในงานมหกรรมทางการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 (Money Expo) ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

หมายเหตุ : การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ของ ธนาคารกรุงไทย

 ประกัน | การออม | การกู้เงิน 


อ่านต่อ