รวมโปรโมชั่นเด่น “การลงทุน” ในงาน Money Expo Udonthani 2018


รวมโปรโมชั่นเด่น “การลงทุน” หลากหลายประเภท จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ในงานมหกรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่ 6 (Money Expo Udonthani 2018)

 ธนาคารกรุงเทพ

กองทุนเปิดบัวหลวง

กองทุนบัวหลวง มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ ผลตอบแทนที่ดี สม่ำเสมอ เป็นที่ประจักษ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของไทยที่ได้รับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards ประเภท บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม-หุ้นภายในประเทศ 3 ปีซ้อน (2558-2560) จากบริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พิเศษ เมื่อลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF / LTF ภายในงาน รับฟรี กระเป๋า Carnival Bag (1 ใบ/ท่าน) มูลค่า 200 บาทเมื่อมียอดลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน
ทั้งนี้ผู้ลงทุน สามารถรวมยอดลงทุนเปิดบัวหลวง RMF / LTF ของตนเองเข้าด้วยกันได้ โดยผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ 1 ชิ้นเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำเตือน :

   • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
   • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/LTF รวมถึงเงื่อนไขการลงทุนและผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งเปิดเผยตามเอกสารหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และเอกสารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันและค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ หรือผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
   • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
   • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือโทร.1333 www.bangkokbank.com บลจ.บัวหลวง หรือโทร.0 2674 6488 กด 8  www.bblam.co.th

บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย

ทรัพย์สินพร้อมขายทำเลดี…ในราคาสุดพิเศษ รับดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขายภายในงาน ฟรี ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ
รับฟรี กระเป๋า Blue Bag 1 ใบ มูลค่า 390 บาท เมื่อจองซื้อทรัพย์ภายในงาน

บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

มั่นใจกับการเริ่มต้นลงทุนด้วยการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง พิเศษ เฉพาะลูกค้าในงาน
รับฟรี Audio CD “ออมหมื่นให้ได้ล้าน” มูลค่า 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ที่บูธธนาคารกรุงเทพ และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพเพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (ATS)

คำเตือน :

   • ธนาคารเป็นผู้ให้บริการแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีและการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
   • เงื่อนไขส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง กำหนด
   • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง หรือโทร. 0 2618 1100


 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

หลักทรัพย์กรุงศรี
ให้บริการโดย บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี

   • เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วนภายในงาน
    รับทันที กระเป๋า Krungsri Securities
   • เปิดบัญชีประเภท Credit Balance และได้รับอนุมัติรับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 200 ใบ

กองทุนรวม
ให้บริการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการ (ยกเว้น LTF/RMF)

   • 50,000 – 99,999 บาทรับทันที Stationary Box Set
   • ทุกๆ 100,000 บาท รับทันที Central Gift Voucher มูลค่า 100 บาท

 ธนาคารกสิกรไทย

KSecurities (หลักทรัพย์กสิกรไทย)

รับกำนัล STABUCKS มูลค่า 500 บาท เมื่อเปิดบัญชีและมียอดการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ 500,000 บาท หรืออนุพันธ์ 50 สัญญาขึ้นไป*

(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)

K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)

   • ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการภายในงาน Money Expo Udon 2018 รับของสมนาคุณ สูงสุด 2,000 บาท/ท่าน (Tesco Lotus Gift Card)
   • ลูกค้ากองทุนรวมกสิกรไทยลงทะเบียนใช้งาน K-My Funds ภายในงาน Money Expo Udon 2018 รับฟรี! Starbucks Gift Card มูลค่า 100 บาท

 ธนาคารไทยพาณิชย์

กองทุน

พิเศษ ! เมื่อลงทุนกองทุน SCBLTF/ SCBRMF/ SCBSFFPLUS-B/ SCBAEM/ SCBPOP/ SCBROBO/ SCBSE/ SCBDIGI/ SCBPLUS/ SCBFIXED/ SCBLEQ ภายในงาน

   • รับทันที ! กระเป๋าผ้า Esprit มูลค่า 190 บาทเมื่อลงทุนกองทุน 100,000 – 199,999 บาท
   • รับทันที ! หมอนผ้าห่ม อิงทรัพย์ มูลค่า 390 บาทเมื่อลงทุนกองทุน 200,000 – 499,999 บาท
   • รับทันที ! ชุดเซตคืนความสุข (หมอนอิงทรัพย์ และ กระเป๋า) มูลค่า 890 บาทเมื่อลงทุนกองทุน 500,000 บาทขึ้นไป

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ของกำนัลสำหรับลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 ชิ้น

   • ของกำนัลที่ได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
   • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • กรณีที่ท่านซื้อกองทุน LTF/RMF และได้รับของกำนัลภายในงานแล้ว บลจ.ไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำมูลค่าของกำนัลที่ลูกค้าได้รับนั้นไปหักจากโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ บลจ.ไทยพาณิชย์/ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อให้มูลค่าของกำนัลรวมไม่เกินจากที่หน่วยงานทางการกำหนด

 ธนาคารทีเอ็มบี

TMB Advisory

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เลือกได้มากกว่า…ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 8 บลจ. ครบ จบในที่เดียว Aberdeen standard investments, CIMB principal asset management, KA asset, Manulife asset management, One asset management, TISCO,  UOB asset management
มั่นใจได้มากขึ้น … ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุนตามสภาวะตลาด ตอบทุกโจทย์การลงทุน เข้าถึงได้ง่ายกว่า … ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขายกองทุน รับข่าวสารการลงทุนฟรีได้หลายช่องทาง

   • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่บูธหรือสาขาธนาคารที่ให้บริการ
   • ปรึกษา หรือซื้อ-ขายกองทุน โทร 1558 กด #9
   • ดูอินไซต์กองทุนตัวท็อปผ่าน TMB Advisory Website
   • อัพเดทข่าวสารได้ทุกวันผ่าน Line@TMBadvisory
   • ซื้อ-ขายกองทุนและติดตามความเคลื่อนไหวการลงทุน ผ่าน TMB TOUCH Mobile Application

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าทุกรายที่ร่วมงาน : ซื้อกองทุนที่ร่วมรายการ (กองทุน Type B) ครบทุกๆ 100,000 บาท
รับฟรี ! บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท (จำกัดจำนวนบัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 10,000 บาท/คน/สิทธิ์ ตลอดรายการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม :

   • โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุนรวมที่ร่วมรายการตามเอกสารแนบ (ไม่รวม LTF/RMF) ที่บูธ TMB ในงาน Money Expo Udonthani ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 และจะต้องติดต่อขอรับบัตรกำนัล Starbucks ที่บูธ TMB ภายในงานเท่านั้น
   • โปรโมชั่นนี้จำกัดสิทธิ์บัตรกำนัล Starbucks สูงสุด10,000 บาท/คน/สิทธิ์ เท่ากับยอดซื้อกองทุนสูงสุด 5,000,000 บาทเท่านั้น ตลอดรายการ
   • บัตรกำนัล Starbucks มีจำนวนจำกัดเพียง 500 ใบ มูลค่าใบละ 200 บาทเท่านั้นสำหรับตลอดทั้งงาน
   • TMB ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมทั้งเงื่อนไข ข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ TMB และคำตัดสินของ TMB ให้ถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงกองทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน


เอเซีย พลัส

สำหรับลูกค้าใหม่เมื่อเปิดบัญชีภายในงาน พร้อมยื่นเอกสารครบ

ต่อที่ 1 : รับทันทีกระเป๋า Eco Handy Bag มูลค่า 190 บาท

ต่อที่ 2 : รับเมื่อเทรด บัตรของขวัญ Central Gift Voucher มูลค่า 300 บาท เมื่อมียอดค่าคอมมิสชั่นสะสมตั้งแต่ 1,000 บาทภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2561

อ่านต่อ