รวมโปรโมชั่น “การลงทุน” ในงาน Money Expo Year-End 2018


การลงทุนเป็นหนทางสู่ความมั่งคั่งในชีวิต เราจึงได้รวมโปรโมชั่น”การลงทุน” จากหลากหลายสถาบันการเงินภายในงานในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 2 มาให้ทุกท่านได้เลือกชมเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ

 ธนาคารกรุงเทพ

กองทุนเปิดบัวหลวง

กองทุนบัวหลวง มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ ผลตอบแทนที่ดี สม่ำเสมอ เป็นที่ประจักษ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของไทยที่ได้รับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards ประเภท บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม-หุ้นภายในประเทศ 3 ปีซ้อน (2558-2560) จากบริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พิเศษ เมื่อลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF / LTF ภายในงาน
รับฟรี Smart Bag 1 ใบ / ท่าน มูลค่า 300 บาท เมื่อมียอดลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน

ทั้งนี้ผู้ลงทุน สามารถรวมยอดลงทุนเปิดบัวหลวง RMF / LTF ของตนเองเข้าด้วยกันได้ โดยผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ 1 ชิ้นเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำเตือน :

   • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
   • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/LTF รวมถึงเงื่อนไขการลงทุนและผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งเปิดเผยตามเอกสารหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และเอกสารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันและค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ หรือผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
   • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
   • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือโทร.1333 www.bangkokbank.com บลจ.บัวหลวง หรือโทร.0 2674 6488 กด 8  www.bblam.co.th

บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย

ทรัพย์สินพร้อมขายทำเลดี…ในราคาสุดพิเศษ รับดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขายภายในงาน

   • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ
   • รับฟรี ร่มบัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย 1 คัน มูลค่า 390 บาท เมื่อจองซื้อทรัพย์ภายในงาน

บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์      

มั่นใจกับการเริ่มต้นลงทุนด้วยการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
พิเศษ เฉพาะลูกค้าในงาน รับฟรี Audio CD “ออมหมื่นให้ได้ล้าน” มูลค่า 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ที่บูธธนาคารกรุงเทพ และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพเพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (ATS)

คำเตือน :

   • ธนาคารเป็นผู้ให้บริการแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีและการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
   • งื่อนไขส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง กำหนด
   • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง หรือโทร. 0 2618 1100


ธนาคารกรุงไทย

กองทุนรวม

เริ่มต้นการลุงทุนกับกองทุนรวม บลจ.กรุงไทย พร้อมรับของสมนาคุณมากมาย

   • 200,000 บาทขึ้นไป รับกระบอกน้ำร้อน – เย็น แบบพกพา
   • 400,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าอเนกประสงค์แบบพับได้
   • 600,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเป้ + USB

หมายเหตุ :

   • โปรโมชั่นดังกล่าวไม่รวมกับ KTSS / KTSV / KTPLUS / RMF / LTF / KTFIX – 1Y3Y / FIF [Feeder Fund] และกองทุนรวมต่างประเทศ
   • โปโมชั่นดังกล่าว สำหรับผู้ซื้อกองทุนภายในงานเท่านั้น จำกัดสิทธิ์การรรับของชำร่วย 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์
   • เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

วางหมากการลงทุนตามผลลัพธ์ที่คาดหลังกองทุน มั่ง มีศรี สุข

กองทุนนี้เป็นอย่างไร ?

   • เน้นการลงทุนแบบ Asset Allocation หรือจัดสรรเงิรลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
   • ลงทุนแบบ Fund of funds ภายใต้บริษัทจัดการกองทุนปละจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
   • มีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหลังให้ผลประกอบการสูงดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนนี้เหมาะกับใคร ?

   • นักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุน และต้องการได้รับผลตอบแทนสอดคล้องกับความเสี่ยงที่รับได้ในระยะยาว
   • นักลงทุนที่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของตลาด และไม่ต้องการปรับพอร์ตบ่อย ๆ
   • นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง
กองทุน มั่ง (KTMUNG) มี (KTMEE) ศรี (KTSRI) สุข (KTSUK)
ดัชนีชี้วัด* 9% 7% 5% 3%
ผลตอบแทน สูงสุด สูง ดี สม่ำเสมอแต่ไม่มาก
ความผันผวน สูงสุด สูง ปานกลาง ต่ำ
เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยง สูง ปานกลาง – สูง ปานกลาง ต่ำ

*อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนที่เกิดจากการทำแบบจำลอง การลงทุนย้อนหลัง 7 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน อาจมีความเคลื่อนไหวไปตามสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตตรา ผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมควรเป็นการลงทุนในระยะ กลาง – ยาว
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ภายในงาน (เอกสารครบถ้วน) รับทันที SET กระดาษโน๊ต

*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด


 ธนาคารกสิกรไทย

KSecurities (หลักทรัพย์กสิกรไทย)

รับกำนัล STABUCKS มูลค่า 500 บาท เมื่อเปิดบัญชีและมียอดการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ 500,000 บาท
หรืออนุพันธ์ 50 สัญญาขึ้นไป*

K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)

   • ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ ภายในงาน Money Expo BKK Year-End2018
    ทุก 50,000 บาท รับ Voucher Tesco Lotus 100 บาท (สูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/วัน)
   • ลงทะเบียนใช้งาน K-My Funds ภายในงาน Money Expo BKK Year-End 2018
    รับฟรี! ตั๋วหนัง SF 2 ที่นั่ง มูลค่า 320 บาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กองทุนรวม

ให้บริการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการ

   • 50,000 – 99,999 บาท รับทันที Stationary Box Set
   • ทุก ๆ 100,000 บาท รับทันที Central Gift Voucher มูลค่า 100 บาท

 ธนาคารไทยพาณิชย์

กองทุน

พิเศษ ! เมื่อลงทุนกองทุน SCBLTF/ SCBRMF/ SCBSFFPLUS-B/ SCBAEM/ SCBPOP/ SCBROBO/ SCBSE/ SCBDIGI/ SCBPLUS/ SCBFIXED/ SCBLEQ ภายในงาน

   • รับทันที! กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ มูลค่า 190 บาทเมื่อลงทุนกองทุน 100,000 – 199,999 บาท
   • รับทันที! หมอนผ้าห่ม อิงทรัพย์ มูลค่า 390 บาทเมื่อลงทุนกองทุน 200,000 – 499,999 บาท
   • รับทันที! ชุดเซตคืนความสุข (หมอนอิงทรัพย์ และ กระเป๋า) มูลค่า 890 บาทเมื่อลงทุนกองทุน 500,000 บาทขึ้นไป

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ของกำนัลสำหรับลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 ชิ้น

   • ของกำนัลที่ได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
   • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • กรณีที่ท่านซื้อกองทุน LTF/RMF และได้รับของกำนัลภายในงานแล้ว บลจ.ไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำมูลค่าของกำนัลที่ลูกค้าได้รับนั้นไปหักจากโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ บลจ.ไทย
    พาณิชย์/ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อให้มูลค่าของกำนัลรวมไม่เกินจากที่หน่วยงานทางการกำหนด

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน

เปิดบัญชีวันนี้ พบโปรโมชั่นสุดพิเศษ Year End Promotion* รับทันที Sporty Bag* และพิเศษ กองทุน K-CASH มูลค่า 200 บาท* เมื่อมีการเทรดครั้งแรก
*เงื่อนไขการรับของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

เงื่อนไขการรับของรางวัล Year End Promotion

SPORTY BAG

   • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ (เฉพาะลูกค้ารายย่อย บุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สถาบัน) ที่ไม่เคยเปิดบัญชีกับ บล.โนมูระ พัฒนสิน มาก่อน
   • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป และเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีครบตามที่บริษัทฯ กำหนด (เอกสารสำหรับการเปิดบัญชี: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร)
   • ลูกค้าจะต้องเพิ่มเพื่อนใน LINE@ ID: @NOMURADIRECT และ กดติดตาม FACEBOOK FANPAGE: Nomura Direct และ FACEBOOK FANPAGE: CNS Up
   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • การตัดสินใจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
   • ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย เฉพาะงาน SET in the city และงาน Money Expo Year End ครั้งที่ 2 เท่านั้น

กองทุน K-CASH ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด มูลค่า 200 บาท

   • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ (เฉพาะลูกค้ารายย่อย บุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สถาบัน) ที่ไม่เคยเปิดบัญชีกับ บล.โนมูระ พัฒนสิน มาก่อน
   • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีสำเร็จตั้งแต่2 ประเภทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และต้องทำรายการ ซื้อ หรือขาย จากประเภทบัญชีใดๆ อย่างน้อย 1 รายการสำเร็จในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
   • ระยะเวลาสิ้นสุดการรับลูกค้ารายใหม่ตามโครงการโปรโมชั่น วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยตัดยอดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
   • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์รับรางวัล และซื้อหน่วยลงทุนK-CASH เข้าบัญชีของลูกค้าผู้มีสิทธิ์ ภายในเดือน มกราคม 2562
   • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เพื่อรับรางวัลให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 ธันวาคม 2561 หากลูกค้าเปิดบัญชีไม่ทันภายในวันที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์รับรางวัล
   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • ลูกค้าสามารถขายคืนรางวัลหน่วยลงทุนให้กับ บลจ. ตามเงื่อนไขของ บลจ.
   • หากลูกค้าประสงค์สละสิทธิ์ไม่รับรางวัล ลูกค้าสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
   • การตัดสินใจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
อ่านต่อ