โปรโมชั่นเด่น บูธธนาคารซิตี้แบงก์ งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 14


บูธธนาคารซิตี้แบงก์ G4-G5 บริการบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด เรดดี้เครดิต สินเชื่อเงินสด เงินฝากและการลงทุน ที่ตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินที่หลากหลาย ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 14 Money Expo Chiangmai 2019 วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-20.00 น. ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

สินเชื่อ  |  บัตรเครดิต  


สินเชื่อ

สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อบุคคลซิตี้ “โอกาสเปิดให้คุณได้ทุกวัน”
กลุ่มธุรกิจซิตี้ เข้าใจทุกความต้องการกับวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลที่หลากหลายอาทิ การใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อการใช้จ่ายอเนกประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ฯลฯ กลุ่มธุรกิจซิตี้ ยินดีให้คำแนะนำ และนำเสนอสินเชื่อบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ท่าน เปรียบเสมือนมีเงินสดเพิ่มขึ้นเพื่อใช้จ่ายในยามต้องการ

เงื่อนไข บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีหรือไม่เคยเป็นลูกค้าของสินเชื่อบุคคลซิตี้
 • รับฟรี กระเป๋าเดินทางล้อลาก World Traveler ขนาด 26 นิ้ว มูลค่า 8,990 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 400,000 บาท ขึ้นไป หรือ Silver Star ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,500 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 100,000 – 399,999 บาท หรือ กระเป๋า G2000 Smart Travel Bag มูลค่า 3,290 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อไม่ถึง 100,000 บาท โดยผู้สมัครจะได้รับกระเป๋า ภายใน 90 วัน นับจากสิ้นเดือนที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ โดยกระเป๋าจะส่งไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบรัษัทฯ
 • สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสุงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • วงเงินที่อนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย
 • การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับขึ้นอยู่กับเอกสารการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขภายในบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 • กรณีผิดนัดชำระหนี้ ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดหรือทั้งหมด บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้ในอัตราที่บริษัทฯ เห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บโดยชอบด้วยกฎหมาย และท่านจะยังคงถูกเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้ในอัตรา 100 บาท/รอบบัญชี
 • ผู้กู้สามารถปิดบัญชีได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการปิดก่อนกำหนด เมื่อชำระค่างวดมาครบ 24 งวดแล้ว ทั้งนี้ การคิดค่าปรับกรณีชำระคืนก่อนกำหนด จะคิดจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ระหว่างอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้ได้รับ กับอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดที่บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ผู้กู้สามารถทราบผลอนุมัติเบื้องต้นเมื่อยื่นใบสมัครสินเชื่อฯ พร้อมเอกสารครบถ้วนด้วยตนเองที่สาขาซิตี้ ในวันและเวลาทำการ
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ต่ำสุด 15.99% สูงสุด 2% ต่อปี (ลดต้นลดดอก) โดยอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า 15.99% เป็นอัตราพิเศษเฉพาะโปรแกรมเมื่อสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด
 • ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดหรือทั้งหมด บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้ในอัตราที่บริษัทฯ เห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 10-50 บาท ต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ณ จุดให้บริการ
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตไม่เกิน 12 บาทต่อครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี (มีผลบังคับตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือปฎิเสธคำขอกู้ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อได้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่กล่าวถึงนี้ไม่ได้เสนอให้กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป, เขตเศรษฐกิจยุโรป, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์,เขตเจ้าพนักงานศาลเกิร์นซีย์, และเขตเจ้าพนักงานศาลเจอร์ซีย์ และไม่ใช่และไม่ควรตีความว่าเป็นการเสนอคำเชิญหรือการชักจูงให้สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้และบริการใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้แก่บุคคลดังกล่าว

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ

> รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2X เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 25 บาท สำหรับการใช้จ่ายภายในประเทศ
รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 3X สำหรับยอดการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
รับคะแนนสะสมพิเศษประจำปี ตามยอดใช้จ่ายตลอดทั้งปี สูงสุด 5%
บริการห้องพักรับรองพิเศษ ณ สนามบินกว่า 1,000 แห่ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ผ่านบัตร Priority Pass™
ฟรีห้องพักโรงแรม สำหรับคืนที่ 4 กับโรงแรมที่ร่วมรายการทั่วโลก เมื่อจองและชำระผ่านบริการเลขาส่วนตัวซิตี้เพรสทีจ
บริการลีมูซีน รับ-ส่ง และบริการ Meet & Assist (2 ครั้ง/ปี) ณ สนามบินที่ร่วมรายการในเอเชีย แปซิฟิก

บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์

รับคะแนนซิตี้ รีวอร์ด 4X เมื่อใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลอดภาษีทั่วโลก
รับคะแนนซิตี้ รีวอร์ด 2X ทุกการใช้จ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รับส่วนลดเพิ่มทันที 15% เมื่อใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ
รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ
บริการที่จอดรถสำรองพิเศษ ที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ พารากอน เซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพระราม3 และเดอะมอลล์บางกะปิ
รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในราคา 69 บาท/ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ทั่วประเทศ
บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน
บริการเครื่องดื่มฟรี ณ ร้านที่ร่วมรายการ (จำกัด 1 แก้ว/ สมาชิกบัตรฯ (บัตรหลักรวมบัตรเสริม)/เดือน/รวมทุกร้านที่ร่วมรายการ)

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5 เท่า (หรือ 7 เท่า ในเดือนเกิด) สำหรับการใช้จ่ายที่ Lazada, Shopee และ Rabbit LINE Pay สูงสุด 5,000 บาท/รอบบัญชี
รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5 เท่า (หรือ 7 เท่า ในเดือนเกิด) ในหมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว และการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ สูงสุด 20,000 บาท/รอบบัญชี
รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 เท่า สำหรับ การใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดอื่น ๆ การใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผ่าน Lazada, Shopee และ Rabbit LINE Pay, การใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ในหมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว และการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ
รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด 5,000 คะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ Lazada, Shopee และ Rabbit LINE Pay หรือในหมวดข้างต้นครบ 150,000 บาทต่อ 1 ไตรมาส

บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก

รับเครดิตเงินคืน 11% เมื่อใช้จ่ายที่รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน (ยกเว้นแอร์พอร์ต เรล ลิงก์) และคาเฟ่ อเมซอน
รับเครดิตเงินคืน 5% ที่ Grab ร้านบูทส์ และ ร้านวัตสัน (จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/เดือน รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ)
รับเครดิตเงินคืน 1% สำหรับการใช้จ่ายอื่น ๆ จำกัดเครดิตเงินคืน 2,000 บาท/รอบบัญชี
รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันเซลล์ครบทุก 800 บาท

บัตรเครดิตซิตี้ซิมพลิซิตี้

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
รับเครดิตเงินคืนค่าธรรมเนียมการชำระยอดบัตรฯ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ฟรีค่าธรรมเนียมการจ่ายล่าช้า ฟรีค่าธรรมเนียมการออกบัตรฯ ใหม่ และค่าธรรมเนียมการกดเงินสดเพียง 1% (จากปกติ 3%)
สิทธิพิเศษในวันเกิด
รับสิทธิ์เลือกของกำนัลฟรีทุกเดือน เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ
รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 แถม 1 ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟทุกสาขา

บัตรเครดิตซิตี้ แกร๊บ

รับคะแนนสะสม ซิตี้รีวอร์ด 10 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท บนบริการ Grab (รับสูงสุด 2,000 คะแนน/รอบบัญชี)
รับคะแนนสะสม ซิตี้รีวอร์ด 3 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท ในหมวดร้านอาหารและบริการสมาชิกออนไลน์รายเดือน (รับสูงสุด 1,200 คะแนน/รอบบัญชี)
รับคะแนนสะสม ซิตี้รีวอร์ด 3 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท ในหมวดช้อปปิ้งออนไลน์ (รับสูงสุด 1,200 คะแนน/รอบบัญชี)

ซิตี้ เรดดี้เครดิต วงเงินสดพร้อมใช้

> กดเงินสดได้ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
> ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด ทุกตู้เอทีเอ็ม ทุกธนาคารในประเทศ และตู้ซิตี้ในต่างประเทศ
> สั่งเงินก้อนได้ทุกเมื่อ รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมโอนเงิน
> ผ่อนชำระ กับ Citibank PayLite รับดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 36 เดือน กับร้านค้าที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด

รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายครบทุก 100 บาท ที่แม็คโคร ทุกแผนก
รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด 1 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท เมื่อใช้จ่ายนอกแม็คโคร
รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ ครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป
รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคา 69 บาท ต่อที่นั่ง ที่ SF ทั่วประเทศ (จำกัด 2 ที่นั่ง/ เดือน)
คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดไม่มีวันหมดอายุ เพื่อแลกบัตรกำนัลแม็คโคร
11,000 คะแนนสำหรับบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท
5,500 คะแนนสำหรับบัตรกำนัลมูลค่า 5,000 บาท
ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือนกับระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ฟรีเฟอร์

รับสิทธิ์ในการเลื่อนสถานภาพสู่สมาชิกบัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส ได้เร็วกว่าใคร
ที่สุดแห่งการ สะสมไมล์ ทุก 15 บาท รับ 1 ไมล์สำหรับการใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยว ร้านอาหาร และการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทุก 20 บาท รับ 1 ไมล์ สำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่น ๆ ให้คุณเดินทางท่องเที่ยวได้เร็วขึ้น
ฟรี ลีมูซีนไปสนามบิน 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน
บริการห้องพักรับรอง พิเศษ Royal Silk Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อเดินทางกับการบินไทยเที่ยวบินระหว่างประเทศ
รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดโบนัส 25,000 คะแนน เมื่อใช้จ่าย 1 ล้านบาทขึ้นไป ภายใน 1 ปีสมาชิก และต่อสมาชิกในปีถัดไป
ใช้คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ทุก 4,000 คะแนน แลกรับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทย
แบ่งจ่าย 0% 3 เดือน เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทยผ่าน www.thaiairways.com และ Thai Airways แอปพลิเคชัน

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

ทุก 20 บาท รับทันที 1 ไมล์ ให้คุณเดินทางท่องเที่ยวได้เร็วขึ้น
บริการห้องพักรับรอง พิเศษ Royal Silk Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อเดินทางกับการบินไทยเที่ยวบินระหว่างประเทศ
รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในราคา 69 บาท/ ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ทั่วประเทศ
ใช้คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ทุก 4,000 คะแนน แลกรับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทย
แบ่งจ่าย 0% 3 เดือน เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทยผ่าน www.thaiairways.com และ Thai Airways แอปพลิเคชัน

บัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส

>  รับส่วนลด 15% สำหรับค่าอะไหล่และค่าแรง ที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส – เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ของเหลวและอะไหล่ในกลุ่ม PC-15 และ PC-16)
>  รับคะแนนซิตี้ รีวอร์ด 4X เมื่อใช้จ่ายที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส – เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ
>  รับคะแนนซิตี้ รีวอร์ด 2X  ทุกการใช้จ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
>  รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ

 

 

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย