โปรโมชั่นเด่น บูธธนาคารออมสิน งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 14


ธนาคารออมสิน บูธ A4 ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 14 Money Expo Chiangmai 2019 วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

สินเชื่อ 


สินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อ ซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง

>  ดอกเบี้ย 0 % นาน 6 เดือน

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะผ่อนชำระ 20 ปี (ปัจจุบัน MRR = 6.870 % ต่อปี ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2662)
 • อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 เฉพาะกรณีซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม โดยที่ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้และระยะเวลากู้ (100 %)
 • เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะตามโปรโมชั่น ต้องสมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารเพิ่มเติม ได้แก่ เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต สินเชื่อบัตรเงินสด บริการ MyMo ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ บริการตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการสมัครดังนี้
  – กรณีผู้กู้ ประสงค์ ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ สมัครผลิตภัณฑ์ บริการของธนาคาร อย่างน้อย 2 ประเภท
  – กรณีผู้กู้ ไม่ประสงค์ ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ สมัครผลิตภัณฑ์ บริการของธนาคาร อย่างน้อย 3 ประเภท
 • กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด 3 ปี ทุกกรณี คิดค่าธรรมเนียม 3 % ของวงเงินกู้
 • กลุ่มวิชาชีพเฉพาะได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ นักบินที่ 1 นักบินที่ 2 นักบินที่ 3 วิศวกร และอาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
 • ของมีจำนวนจำกัด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของแจกของที่ระลึกภายในงาน Money Expo Chiangmai ครั้งที่ 14
 • ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร

เงื่อนไข  ธนาคารของสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สินเชื่อธุรกิจ

สินออมสินบ้านเเลกเงิน
ไม่ว่าจะบ้านหรือคอนโด…ก็แลกความสุขเพิ่มได้ จะเป็นบ้านปลอดจำนองหรือจะรีไฟแนนซ์ ออมสินก็จัดให้ 

หมายเหตุ

 • ปัจจุบัน MRR = 6.870% ต่อปี ( ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 )
 • อัตราดอกเบี้ยที่แก้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 5.589% คำนวณจากอัตราเบี้ยโปรโมชั่น วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท
  ระยะเวลาชำระเงินกู้ 15 ปี งวดผ่อนต่ำปีที่ 1-2 = 3,600 บาท ปีที่ 3 เป็นต้นไป =9,800 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นปีที่ 1-2=3.60% หลังจากนั้น MRR-0.50% เฉพาะวงเงินกู้ระยะยาว (L/T) และผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยสมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารเพิ่มเติมตามที่กำหนด
 • กรณีผ่อนต่ำล้านละ 3,600 บาท 2 ปีแรก เฉพาะลูกค้าที่เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น และผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีระยะเวลากู้ตามสัญญามากกว่า 2 ปี
 • สามารถไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโกค)
 • หลักประกันต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟัา สาธารณูปโภคอื่นๆ และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า- ออกได้สะดวกตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของแจกของที่ระลึกภายในงาน Money Expo เชียงไหม่ ครั้งที่ 14 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

GSB D-VERs 

> วงเงินกู้ ตั้งแต่ 1 – 20 ล้านบาท
> วงเงินกู้ ตั้งแต่ 20 – 100 ล้านบาท

สินเชื่อ SMEs

Smart SMEs Smart Startup No.1 1.99 % 

หมายเหตุ 

 • ของมีจำนวนจำกัด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของแจกของที่ระลึกภายในงาน Money Expo เชียงใหม่ ครั้งที่ 14 
 • ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย