โปรโมชั่นเด่น บูธธนาคารออมสิน งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 1


 บูธ ธนาคารออมสิน A4 จัดโปรโมชั่น สินเชื่อบ้าน ซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ดอกเบี้ย 0 % งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 1 วันที่ 6-8 ก.ย. 62 เวลา 10.00-20.00 น. ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

สินเชื่อ 


สินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

HOME LOAN
สินเชื่อบ้าน ซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ดอกเบี้ย 0 %

หมายเหตุ

  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะผ่อนชำระ 20 ปี (ปัจจุบัน MRR = 6.870% ต่อปี ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2662)
  • อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 เฉพาะกรณีซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม โดยที่ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้และระยะเวลากู้ (100%)
  • เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะตามโปรโมชั่น ต้องสมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารเพิ่มเติม ได้แก่ เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต สินเชื่อบัตรเงินสด บริการ MyMo ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ บริการตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการสมัครดังนี้
    – กรณีผู้กู้ ประสงค์ ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ สมัครผลิตภัณฑ์ บริการของธนาคาร อย่างน้อย 2 ประเภท
    – กรณีผู้กู้ ไม่ประสงค์ ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ สมัครผลิตภัณฑ์ บริการของธนาคาร อย่างน้อย 3 ประเภท
  • กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด 3 ปี ทุกกรณี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของวงเงินกู้

สินเชื่อ SMEs

GSB SMEs Startup No.1 1.99 %
ไอเดีย + นวัตกรรม จำนวนเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

 

 

อ่านต่อ