โปรโมชั่นเด่น บูธธนาคารออมสิน งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 7


ธนาคารออมสิน บูธ A4 ในงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 7 Money Expo Udonthani 2019 วันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-20.00 น. ณ อุดรธานีฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

สินเชื่อ 


สินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

HOME LOAN
สินเชื่อบ้าน ซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ดอกเบี้ย 0 % นาน 6 เดือน

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะผ่อนชำระ 20 ปี (ปัจจุบัน MRR = 6.870 % ต่อปี ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2662)
 • อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 เฉพาะกรณีซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม โดยที่ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้และระยะเวลากู้ (100 %)
 • เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะตามโปรโมชั่น ต้องสมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารเพิ่มเติม ได้แก่ เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต สินเชื่อบัตรเงินสด บริการ MyMo ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ บริการตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการสมัครดังนี้
  – กรณีผู้กู้ ประสงค์ ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ สมัครผลิตภัณฑ์ บริการของธนาคาร อย่างน้อย 2 ประเภท
  – กรณีผู้กู้ ไม่ประสงค์ ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ สมัครผลิตภัณฑ์ บริการของธนาคาร อย่างน้อย 3 ประเภท
 • กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด 3 ปี ทุกกรณี คิดค่าธรรมเนียม 3 % ของวงเงินกู้
 • กลุ่มวิชาชีพเฉพาะได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ นักบินที่ 1 นักบินที่ 2 นักบินที่ 3 วิศวกร และอาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
 • ของมีจำนวนจำกัด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของแจกของที่ระลึกภายในงาน Money Expo อุดรธานี ครั้งที่ 7 
 • ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร

 

สินเชื่อ SMEs

GSB D-VERs
ลงทะเบียนรับสิทธิ์เฉพาะในงาน

GSB SMEs Startup No.1 1.99 %
ไอเดีย + นวัตกรรม จำนวนเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
GSB SMEs Start up

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย