เช็กเลย ! บริจาคอย่างไรให้ได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า


โดยปกติพื้นฐานคนไทยเป็นคนใจบุญสุนทาน เข้าวัด ทำบุญ บริจาคเงินเพื่อบำนุธำรงศาสดา หรือบริจาคเพื่อการศึกษา บริจาคให้โรงพยาบาล แต่รู้หรือไม่ เงินบริจาคเหล่านี้นำมาลดหย่อนภาษีได้ แต่ก็ใช่ว่าจะบริจาคอะไรก็ลดภาษีไปได้ทุกอย่าง และบริจาคยังไงล่ะ ? ถึงจะลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ตามมาดูกันเลยว่ามีรายการบริจาคอะไรบ้างที่ช่วยให้เราประหยัดภาษีในปีนี้

รายการบริจาคที่ลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า

1. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา โดยแบ่งเป็น

      • อาคารสถานที่ เป็นการจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร หรือที่ดินให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
      • สื่อการเรียน การสอน เป็นการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
      • บุคลากร กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น

2. เงินบริจาคให้คนพิการ ได้รับสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก

3. เงินบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4. เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬา ให้แก่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เช่น ชาติอุปกรณ์กีฬา การจัดสร้างและพัฒนาสนามกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาหรือการพัฒนานักกีฬา เป็นต้น

5. เงินบริจาคเข้าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

6. เงินบริจาคให้กองทุนพัฒนาสิ่งปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนเสริมงานวัฒนธรรม กองทุนเสริมศิลปะร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุหรือกองทุนโบราณคดี

7. บริจาคเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล ผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 จะต้องใช้วิธีบริจาคผ่านทางมูลนิธิต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ซึ่งจะต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน

กรณีเหล่านี้ก็ลดหย่อนได้ 2 เท่า

ก้าวคนละก้าว เข้ามูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎ ซึ่งการบริจาคสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ผู้บริจาคสามารถนำค่าใช้จ่ายในการบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม มาหักลดหย่อนภาษี 2 เท่าได้ กรณีที่มีการบริจาคก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 ลดหย่อนได้ 1 เท่า ตามกฎหมายเดิม

บริจาคเพื่อผลิตยาแอนติบอดีรักษามะเร็ง ผ่านกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯเพื่อลดต้นทุนในการรักษาซึ่งจะทำให้ยาราคาถูกจากเข็มละ 2 แสน เหลือ 2 หมื่นบาท ตอนนี้ได้เริ่มแคมเปญ ขอคนละ 5 บาท จากคนไทยที่มีรายได้จำนวน 40 ล้านคน เป็นต้น

เงินบริจาคที่กล่าวมานี้ สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น และเห็นไหมว่าการบริจาคได้ทั้งบุญ และประหยัดภาษีถึง 2 เท่า แต่ ! อย่าลืมเก็บหลักฐาน เอกสารหรือใบเสร็จการบริจาคไว้เพื่อยื่นภาษีกันด้วยนะ

 

อ่านต่อ